ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ

შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

643    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

644    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

645    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

646    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

647    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის (სატრანსპორტო ლოჯისტიკა) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

648    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტინგი/ინფორმატიკის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

649    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების და საბანკო საქმის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

650    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვა/აუდიტის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

651    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  საგადასახადო - საბაჟო საქმის  საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

652    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

653    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

654    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების  სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

655    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

656    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

657    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

658    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

691    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

692    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

693    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

694    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

695    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

696    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ლოჯისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

697    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

698    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

699    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

700    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

701    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

702    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მეცხოველეობის პროდუქციის  ნედლეულის წარმოებისა და პირველადი დამუშავების დამატებითი პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

703    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

704    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

705    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სურსათის უვნებლობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

706    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მეცხოველეობის პროდუქტებისა და ნედლეულის საქონელმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

812   შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

813    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

814    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ელექტროენერგეტიკის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

815    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

816    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ