პროფესიული

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  პროფესიული განათლების ცენტრის მიერ განხორციელებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაირიცხვა ხორციელდება  ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებეული სტანდარტების მოთხოვენების შესაბამისად.

 

 III, IV და V საფეხურების საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხორციელდება შემდეგნაირად

 

1) პირი რომელსაც სურს ჩაირიცხოს მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (კრინიმისლიტიკა) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) პირადი განცხადება;

ბ) მეოთხე საფეხურის კრიმინალისტის დამთავრების დამადასტურებელი დოკუმენტი-დიპლომი ასლი;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

2) პირი რომელსაც სურს ჩაირიცხოს მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (კრიმინალისტიკა, მცირე ბიზნესის მწარმოებელი) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) პირადი განცხადება;

ბ)სრული ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

3) პირი რომელსაც სურს ჩაირიცხოს მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (ბუღალტერი; ინფორმაციული ტექნოლოგი; ექთნის თანაშემწე; კბილის ტექნიკოსი; ) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

   ა)პირადი ან/და უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება;

   ბ) სრული ან საბაზო  ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

   გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

   დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

4) პირი რომელსაც მიღწეული აქვს 18 წელს და  სურს ჩაირიცხოს მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე( მასაჟისტი; სადაზღვევო აგენტი)  უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

   ა)პირადი ან/და უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება;

   ბ) სრული ან საბაზო  ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

   გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

   დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

5) პირი რომელსაც მიღწეული აქვს 16 წელს და  სურს ჩაირიცხოს მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (საბაჟო წარმომადგენელი;  კრიმინალისტის) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

   ა)პირადი ან/და უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება;

   ბ) სრული ან საბაზო  ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

   გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

   დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

 

6) პირი რომელსაც სურს ჩაირიცხოს მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (ტუროპერატორი; აუდიტორის ასისტენტი) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

    ა)პირადი ან/და უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება;

     ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

     გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

     დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;

7) პირი რომელსაც სურს ჩაირიცხოს მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (ბანკის ოპერატორი; პრაქტიკოსი ექთანი; ფარმაცევტის თანაშემწე) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

    ა)პირადი ან/და უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადება;

     ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტუირებელი დოკუმენტი ასლი;

     გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

     დ) 2 ფოტო სურათი,ზომით  3x4=ზე;