შეფასების სტანდარტი

​​რეფერატის,საბაკალავრო ნაშრომის, საკონფერენციო და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების სტანდარტები